นายเฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมด้วย กองสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงเข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
ในวันที่ 19 เมษายน 2565 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง