โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถีหรือสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์
ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565