โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมฉันท์อ้ายน้อง กองสวัสดิการสังคม