ประชุมประจำเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง