โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 3-25 พฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565