โครงการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม ชูธงคุณธรรม ตำบลหนองแสง
ในวันที่ 20 เมษายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม