โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ