โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ในวันที่ 23 มีนาคม 2565
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง