โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่ม ออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองแสง(ศพอส.)