โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565
ณ หมู่ที่ 19 บ้านหนองขาม ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม